Buket 001

         Renkli biçme buketi
        Fiyat:

Buket 002

    25 Adet pembe gülden buket
       Fiyat:

Buket 003

     Gül, Gerbera, biçme buketi
       Fiyat:

Buket 004

  Lilyum(4)Adet ve Gül(15) Adet
       Fiyat:

Buket 005

 Lilyum, Biçme, Gerbera Buketi
       Fiyat:

Buket 006

   Mor Beyaz Lisyantus Buketi 
     Fiyat:

Buket 007

Gül, Lisyantus ve Biçme buketi
       Fiyat:

Buket 008

       Kırmızı Gül 9 Adet
    Fiyat:

Buket 009

      Karanfil ve Biçme Buketi
       Fiyat: